BEIJING
Trump
Corona
Zusammenarbeit
Präsident
Coronavirus
Donald
Weltgesundheitsorganisation
Deutsche
Erste
Maschine
Marionette
Hongkong
Manager
Geschäftsleute
Schritt
Beijing
Pressespiegel
Heute
Einsendeschluss
Durchblick
Covidoptikum
wörterbuch (beta)   |   meine merkliste   |   hilfe   |   fehler melden
        


eingabe in schriftzeichen, pin1 yin1 (mit tonziffer 1-5 od. *) oder deutsch:


112 treffer
 seite: 1 - 2 - 3 - 4
集 (集)
Band einer Bücherreihe.
Bsp.: 第一集 - Band 1 / sammeln, Sammlung S.
auf merkliste
集安 (集安) jí ān
Ji'an Stadt in Jilin. Eig, Geo.
auf merkliste
集成 (集成) jí chéng
Integration, integriert S.
auf merkliste
集成测试 (集成測試) jí chéng cè shì
Integrationstest EDV.
auf merkliste
集成电路 (集成電路) jí chéng diàn lù
integrierte Schaltung S, Tech. / integrierter Schaltkreis S, Tech.
auf merkliste
集成度 (集成度) jí chéng dù
Integrationstufe S.
auf merkliste
集成开发环境 (集成開發環境) jí chéng kāi fā huán jìng
Integrierte Entwicklungsumgebung S, EDV.
auf merkliste
集成设备电路 (集成設備電路) jí chéng shè bèi diàn lù
ATA / ATAPI EDV.
auf merkliste
集成数字增强网络 (集成數字增強網絡) jí chéng shù zì zēng qiáng wǎng luò
Integrated Digital Enhanced Network iDEN. EDV.
auf merkliste
集萃 (集萃) jí cuì
Schatzkammer S.
auf merkliste
集大成者 (集大成者) jí dài chéng zhě
Verkörperung S.
auf merkliste
集电杆 (集電桿) jí diàn gǎn
Stromabnehmerstange S.
auf merkliste
集电弓 (集電弓) jí diàn gōng
Stromabnehmer S.
auf merkliste
集电极 (集電極) jí diàn jí
Kollektor S.
auf merkliste
集电器 (集電器) jí diàn qì
Kollektor, Stromabnehmer S.
auf merkliste
集肤效应 (集膚效應) jí fū xiào yìng
Skineffekt
auf merkliste
集光镜 (集光鏡) jí guāng jìng
Kondensor S.
auf merkliste
集合 (集合) jí hé
sich versammeln, zusammenkommen V. / Menge S, EDV.
auf merkliste
集合城市 (集合城市) jí hé chéng shì
Ballungsgebiet S. / Ballungsraum S.
auf merkliste
集合论 (集合論) jí hé lùn
Mengenlehre S.
auf merkliste
集合名词 (集合名詞) jí hé míng cí
Sammelbegriff S.
auf merkliste
集合体 (集合體) jí hé tǐ
aggregieren, ansammeln / Aggregation S.
auf merkliste
集会 (集會) jí huì
Assembler S. / Baugruppe S. / Kundgebung S. / Schar S. / Zusammenkunft S. / erfassen, pflücken V. / scharen V. / Versammlung
auf merkliste
集会地点 (集會地點) jí huì dì diǎn
Treffpunkt S.
auf merkliste
集会自由 (集會自由) jí huì zì yóu
Versammlungsfreiheit S, Rechtsw.
auf merkliste
集集大地震 (集集大地震) jí jí dà dì zhèn
Chichi-Erdbeben 21. Sept. 1999, Erdbeben der Stärke 7.3 in Taiwan. Eig, Geo.
auf merkliste
集集镇 (集集鎮) jí jí zhèn
Chichi Ort in Taiwan. Eig, Geo.
auf merkliste
集结 (集結) jí jié
zusammenballen; konzentrieren; sammeln V.
auf merkliste
集锦 (集錦) jí jǐn
eine Sammlung ausgewählter Bilder oder Gedichte
auf merkliste
集居 (集居) jí jū
Gemeinschaft S.
auf merkliste
seite: 1 - 2 - 3 - 4peking.pro © 2020 secession limited | contact | advertise | expat.info